TPO - Bác Hồ sinh ra ở đâu? Bác từng là giáo viên dạy môn gì? Tên con tàu đưa Bác ra đi tìm đường cứu nước là gì?... là những kiến thức có thể bạn chưa biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta.