Với tình huống nhóm khủng bố giam giữ con tin và đưa ra yêu sách, lực lượng đặc công với phương án tác chiến đa dạng đã nhanh chóng giải cứu con tin an toàn.

Theo QPVN