TP - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 19/2016 hướng dẫn thi hành Luật nhà ở. Theo đó, các tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác không thông qua chủ đầu tư.

Trường hợp hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có nhiều nhà ở muốn chuyển nhượng thì phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong hợp đồng đó. 

Nếu bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng một phần trong tổng số nhà ở đã mua phải lập lại hợp đồng mua bán nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng.

Video đang được xem nhiều