TPO - Miếu thờ tại gò Kim Châu, hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội hiện được lợp tôn, xây cao hơn khoảng 70cm, phần xây mới vẫn để thô, tường chưa kịp trát.