TP - Chiều qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

Theo tờ trình, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 có 59 dự án (56 luật, 3 pháp lệnh), trong đó có 38 dự án thuộc Chương trình chính thức.

Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (10-2012) sang kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (năm 2013).

Tổng hợp