Hỗ trợ nông dân trước thách thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Hỗ trợ nông dân trước thách thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý các cấp Hội Nông dân cần tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học - công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hoá, của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của biến đổi khí hậu..

Địa phương