Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Tuần 38 có 3.460 người trả lời đúng

TP - Ba giải thuộc về: Trần Hoàng Bảo (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - giải nhất); Nguyễn Thị Tuyết Hằng (566, Đông Lộc - Thạnh Đông, Tân Hiệp, Kiên Giang, giải nhì); Vũ Thanh Huyền (Kế toán Cty TNHH bán lẻ FPT - Hà Nội - giải ba).

Câu hỏi tuần 39 (từ 10h ngày 27-4 đến 10h ngày 4-5-2010): 

1: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đã nhấn mạnh: “Chăm lo văn hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh, không quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội thì không thể có sự phát triển (...) bền vững”.

Hãy điền vào dấu (...)  một trong các phương án sau? (a- Kinh tế - xã hội; b- Kinh tế; c- Đồng bộ).

2: Thông báo kết luận số 181-TB/TW của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được ban hành ngày tháng năm nào? (a - Ngày 19-8-2008; b- Ngày 3-9-2008; c- Ngày 19-8-2009).

3: “Cần coi trọng cả ba mặt giáo dục: dạy làm người, dạy chữ, dạy nghề; đặc biệt chú ý giáo dục lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, giáo dục về Đảng. Ngăn chặn xu hướng coi nhẹ giáo dục chính trị, tư tưởng, xa rời định hướng xã hội chủ nghĩa, các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động giáo dục”.

Đoạn trích trên được dẫn từ văn kiện nào dưới đây? (a - Nghị quyết Trung ương 7 khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”; b - Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị ngày 5-3-2009 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; c- Luật Giáo dục 2005). 

Đáp án tuần trước:

Câu 1. Thường thức chính trị (1953);
Câu 2. Đáp án đúng là: Đoàn kết, thống nhất;
Câu 3. Đáp án đúng là: Tự tin, tự giác, tự lập.
3.460 người trả lời đúng đáp án. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá