DMCA.com Protection Status

12 loại phí về KH&CN chuyển sang cơ chế thị trường

TP - Từ ngày 1/1/2017, thay vì nhà nước định giá, 12 loại phí trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ chuyển sang giá thị trường, do đơn vị cung cấp dịch vụ định giá. Vì vậy, sau 1/1/2017, giá của 12 dịch vụ này sẽ có biến động.

Mười hai loại phí chuyển sang cơ chế thị trường gồm phí kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu;  Phí khai thác và sử dụng tài liệu do nhà nước quản lý; Phí giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Phí giới thiệu việc làm; Phí dự thi, dự tuyển; Phí kiểm nghiệm trang thiết bị y tế;  Phí kiểm định phương tiện đo lường; Phí giám định tư pháp; Phí sử dụng bến, bãi, mặt nước; Phí kiểm nghiệm chất lượng động vật, thực vật: Phí kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm thực vật; Phí kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi; Phí kiểm tra vệ sinh thú y.

Các tổ chức, cá nhân, sản xuất kinh doanh cung cấp các dịch vụ này được tự định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá. Nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá quy định tại Luật Quản lý giá, Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính.

Đối với các loại phí đã chuyển sang thực hiện cơ chế giá theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quy định pháp luật có liên quan trước khi Luật Phí và lệ phí có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó, pháp luật về giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng