Trọng trách

Trọng trách

Xã hội

TP - Sáng nay, Đại hội (ĐH) lần thứ XI của Đảng họp phiên bế mạc. Qua tám ngày ĐH, ngoài việc các đại biểu cùng thảo luận, góp ý, sửa đổi Cương lĩnh chính trị của Đảng, hoàn thiện các văn kiện, định hướng chiến lược xây dựng và phát triển đất nước cho những năm tới...,ĐH đã bầu được 175 uỷ viên chính thức và 25 uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng.