Phân quyền không có nghĩa phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng

Phân quyền không có nghĩa phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng

Xã hội

TP - Có thể thấy ưu điểm đặc biệt của hầu hết các bản Hiến pháp được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Đảng ta là đều thể chế hoá rất sát, rất kịp thời, rất đúng quan điểm, đường lối của Đảng, đặc điểm điều kiện kinh tế, văn hoá – xã hội, truyền thống dân tộc và phần nào cập nhật được thời đại.