Sự kiện: Vấn đề quan tâm

Dạy phòng, chống tham nhũng trong trường học

Dự kiến từ 2008 - 2010 sẽ hoàn thành xây dựng chương trình và thực hiện thí điểm việc giảng dạy tại một số trường. Sau đó sẽ đưa vào giảng dạy chính thức tại tất cả các trường CĐ-ĐH, THCN, trường chính trị và cán bộ quản lý trên toàn quốc.

Đến 2010 : Tất cả các SV và CBCC phải được học về phòng, chống tham nhũng

Hầu hết các đại biểu đều cơ bản nhất trí về mục tiêu cụ thể được đặt ra trong đề án là phấn đấu đến năm 2010, 100% sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; 100% cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước được trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, tác hại của tham nhũng và chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Đó là một trong những nội dung tại Hội thảo góp ý kiến vào Dự thảo đề án “ Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo” do  Thanh tra Chính phủ tổ chức tại Hà Nội ngày hôm nay 5/11.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể Ngành thanh tra” (POSCIS).

Đề án do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan xây dựng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về việc “Đưa nội dung Luật phòng, chống tham nhũng… vào chương trình giáo dục” và Quyết định số 30/2006/QĐ-TG ngày 6/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện.

Tại Hội thảo, đại diện các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Công an và Văn phòng Chính phủ, nhiều ban, ngành, đoàn thể khác đã góp ý kiến về mục tiêu, phạm vi, nội dung đề án, giải pháp, phương pháp và phân công tổ chức thực hiện đề án.

Các đại biểu nhấn mạnh đến việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các cơ sở đào tạo, phát huy vai trò của xã hội, sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân vào công tác giáo dục phòng, chống tham nhũng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác này theo đúng chủ trương Đảng, Nhà nước đề ra.

Qua tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành và kết quả khảo sát việc thực hiện chương trình đào tạo ở một số trường đại học, các đại biểu tham dự hội thảo cơ bản thống nhất về việc xây dựng chương trình, giáo trình, bài giảng; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy, nghiên cứu và thông tin giáo dục về phòng, chống tham nhũng… đã được đề ra trong Đề án.

Nhiều đại biểu nhấn mạnh đến việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính – Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với các cơ quan có liên quan và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trường chính trị, hành chính, cán bộ quản lý của các Bộ, ngành, nhằm nâng cao hiệu quả việc giảng, dạy về phòng, chống tham nhũng.

Các đại biểu nhất trí về thời gian và tiến độ thực hiện dự án, trong đó giai đoạn 1 (2008 – 2010) hoàn thành việc xây dựng chương trình, giáo trình, bài giảng giáo dục về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và thực hiện thí điểm việc giảng dạy tại một số trường.

Giai đoạn 2 (sau 2010), tổ chức, thực hiện việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trường chính trị, các trường cán bộ quản lý, nghiệp vụ của các bộ, ngành trong toàn quốc.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá