Hạn chế nội dung thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học lớp 12

Mức độ yêu cầu cả lý thuyết và bài tập là ở mức trung bình. Chỉ có một ý nhỏ dành cho học sinh khá, giỏi.

Chương I-Biến dị: Học sinh cần nắm vững các loại biến dị, nguyên nhân và cơ chế phát sinh từng loại, hậu quả và vai trò của các dạng đột biến với chọn giống và tiến hoá.

Chương II- ứng dụng di truyền học vào chọn giống: Học sinh cần nắm vững về kĩ thuật di truyền, phương pháp tạo các đột biến thực nghiệm, các phương pháp lai dùng trong chọn giống. Phân biệt các phép lai dùng trong chọn giống, các phương pháp chọn lọc.

Chương III- Di truyền học người: Học sinh cần nắm vững các phương pháp nghiên cứu di truyền người. Khả năng phòng và chữa các tật, bệnh di truyền.

Chương IV- Sự phát sinh sự sống: Học sinh cần nắm vững quan niệm hiện đại về cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống và những dấu hiệu cơ bản của hiện tượng sống, các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh sự sống.

Chương V-Sự phát triển của sinh vật: Học sinh cần nắm vững sự phát triển hay diệt vong của các ngành, các nhóm sinh vật có quan hệ với các điều kiện địa chất, khí hậu và có ảnh hưởng lẫn nhau trong nội bộ sinh giới như thế nào. Trên cơ sở đó rút ra những nhận xét chung về sự phát triển của sinh vật.

Chương VI- Nguyên nhân và cơ chế tiến hoá: Học sinh cần nắm vững nội dung các thuyết tiến hoá của Lamác, Đacuyn, thuyết tiến hóa hiện đại. Khái niệm quần thể, quần thể giao phối, định luật Hacđi - Vanbéc. Phân tích được vai trò của từng nhân tố tiến hoá. Cho ví dụ và giải thích được quá trình hình thành loài mới và quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật. Giải thích được quá trình phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại, nguồn gốc chung của các loài. 

Chương VII- Sự phát sinh loài người: Học sinh cần nắm vững những bằng chứng về nguồn gốc loài người từ động vật. Những điểm khác nhau giữa người và vượn người. Các quan niệm về sự phát sinh loài người.

B. Bài tập:

Phần bài tập cần chú ý tới các dạng: * Đột biến gen (ảnh hưởng của đột biến gen tới sản phẩm prôtêin) *Đột biến NST (Lai các thể đa bội với đa bội và với lưỡng bội) * Dạng bài về ưu thế lai * Dạng bài tập về phả hệ, bài tập về nghiên cứu trẻ đồng sinh *  Dạng bài tập vận dụng định luật Hácđi - Vanbéc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá