Ban bí thư TW Đảng ra chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp:

Đại hội Đoàn các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 

TP - Ngày 14/7/2006, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 03-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn.

Năm 2006, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn. Để lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chính sau đây:

1. Chỉ đạo ban chấp hành Đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội Đoàn cấp mình. Báo cáo tổng kết cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ở mỗi cấp, nêu rõ những việc đã làm được và chưa làm được, phân tích sâu sắc nguyên nhân yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm và dự báo tình hình thực tiễn.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, cần xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, thiết thực, tiếp tục đổi mới, khắc phục những mặt còn yếu kém, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn ở các cấp, nhất là ở cơ sở.

Đặc biệt, cần quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng và giáo dục truyền thống cho thanh niên.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn tổ chức có hiệu quả các hoạt động tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên; chăm lo các quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò, khả năng sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp thanh niên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thiết thực tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, thu hút sự quan tâm chăm lo cho công tác thanh niên của các cấp, các ngành và của toàn xã hội.

Đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở của Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên và vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ Đoàn tại đại hội Đoàn các cấp theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào ban chấp hành Đoàn ở mỗi cấp, nhất là đối với những chức danh chủ chốt.

Nhân sự ban chấp hành Đoàn các cấp cần đảm bảo tính kế thừa và phát triển, bao gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, trưởng thành từ thực tiễn phong trào thanh niên; có khả năng tập hợp thanh niên, được thanh niên tín nhiệm; đồng thời có số lượng, cơ cấu hợp lý theo hướng trẻ hóa để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

3. Việc tổ chức đại hội phải trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

4. Các cấp ủy Đảng chỉ đạo các cơ quan chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể có liên quan ở Trung ương và địa phương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên các cấp tổ chức tốt đại hội.

5. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá