Thủ tướng chỉ thị thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Chỉ thị nêu rõ, việc triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên hiện còn một số hạn chế, bất cập, như: Công tác ban hành chính sách, pháp luật đối với thanh niên; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của một số bộ, cơ quan ở trung ương và địa phương còn chậm, chưa bám sát yêu cầu thực tiễn; có nơi chưa thực hiện việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương....

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016- 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Khi xây dựng kế hoạch cần thể hiện rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, kết quả đạt được hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng