Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Kiên định chủ quyền lãnh thổ, độc lập tự chủ

TP - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/2014), phóng viên Tiền Phong có cuộc phỏng vấn Thượng tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

QĐND Việt Nam luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong mọi hình huống. Ảnh: Nguyễn Minh.
QĐND Việt Nam luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong mọi hình huống. Ảnh: Nguyễn Minh.

Thưa Thượng tướng, trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, công tác đối ngoại quốc phòng có vị trí, vai trò như thế nào đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc?

Tiếp tục đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội” khởi đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) và được bổ sung, phát triển qua các kỳ đại hội tiếp theo, đến Đại hội XI (2011), lần đầu tiên Đảng ta đã đề cập trực tiếp đến công tác đối ngoại quốc phòng, là “tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh”. Điều đó cho thấy Đảng ta đánh giá rất cao vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại quốc phòng, một bộ phận nằm trong tổng thể đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân trong giai đoạn mới, khi đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và trên thế giới.

Ngày 31/12/2013, Quân ủy Trung ương đã ra Nghị quyết 806-NQ/QUTW về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đây là định hướng cơ bản để mở rộng hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng nhằm mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình và tạo điều kiện để xây dựng, phát triển đất nước theo con đường XHCN.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng phải tuyệt đối trên cơ sở đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và quán triệt các quan điểm chỉ đạo: Coi hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng là định hướng chiến lược, là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa bằng biện pháp hòa bình. Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng phải nhằm tăng cường lòng tin chiến lược, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong quá trình hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước là vừa hợp tác vừa đấu tranh và phải nhận rõ đối tượng, đối tác; kiên định chủ quyền lãnh thổ, độc lập tự chủ và phải thực hiện tốt phương châm “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, không để rơi vào thế bị động, bất ngờ…

Kiên định chủ quyền lãnh thổ, độc lập tự chủ - ảnh 1 Thượng tướng Ngô Xuân Lịch.
Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất trắc khó lường, để nâng cao sức mạnh, từng bước hiện đại hóa quân đội, QĐND Việt Nam cần ưu tiên những lĩnh vực nào?

Hiện nay, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa Quân đội”...

“Tổ chức Đoàn các cấp trong và ngoài Quân đội cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động sinh động, phong phú, có sức thu hút cao, làm cho thanh niên yêu mến Quân đội, nhận thức được Quân đội là trường học lớn của mình, từ đó yên tâm, tin tưởng, tự giác tham gia tuyển sinh quân sự và tình nguyện vào phục vụ trong Quân đội”.

Trước tình hình trên, chúng ta phải chú trọng xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi hình huống. Đầu tư phát triển ngành công nghiệp quốc phòng; cơ sở vật chất - kỹ thuật mới, bảo đảm cho quân đội từng bước được trang bị hiện đại. Trong đó, một số quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại.

Thực tiễn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã khẳng định sức mạnh của QĐND Việt Nam là sức mạnh của nhiều yếu tố, trong đó nhân tố chính trị tinh thần có ý nghĩa quyết định. Do đó phải thường xuyên chăm lo, xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đây vừa là một nguyên tắc trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng; vừa đảm bảo cho Quân đội thực sự là đội quân cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân, quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kiên định chủ quyền lãnh thổ, độc lập tự chủ - ảnh 2 Huấn luyện đổ bộ đường không. Ảnh: Nguyễn Minh.
Với tiến trình đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, thời gian tới, công tác thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao phục vụ trong Quân đội sẽ có đột phá gì, thưa Thượng tướng?

Nhân tài nói chung, nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao nói riêng không phải có sẵn, mà chủ yếu là do phát hiện, tuyển chọn, đào tạo công phu, sử dụng và đãi ngộ xứng đáng. Vì vậy, thực hiện tốt công tác này là giải pháp hết sức quan trọng để thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao phục vụ trong Quân đội. Quân ủy Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó, đề ra những chủ trương, giải pháp toàn diện, đồng bộ để thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao. Bởi vậy, trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội đã thu hút được đông đảo nhân tài của đất nước, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn của Quân đội.   

“Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng là định hướng chiến lược, là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa bằng biện pháp hòa bình. Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng phải nhằm tăng cường lòng tin chiến lược, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển, vì lợi ích quốc gia, dân tộc”.

Ngày nay, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Quân đội được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm đầu tư xây dựng, trong đó có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Do vậy, việc tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ, nhằm tăng cường thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao vào phục vụ trong Quân đội là một yêu cầu cơ bản, mang tính chiến lược và cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Do đó, cần thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh quân sự, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Đây là điều kiện cơ bản để Quân đội chủ động lựa chọn nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao. Tổ chức Đoàn các cấp trong và ngoài Quân đội cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động sinh động, phong phú, có sức thu hút cao, làm cho thanh niên yêu mến Quân đội, nhận thức được Quân đội là trường học lớn, từ đó yên tâm, tin tưởng, tự giác tham gia tuyển sinh quân sự và tình nguyện vào phục vụ trong Quân đội. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục, đào tạo; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao; xây dựng môi trường công tác tốt để thanh niên rèn luyện, phấn đấu.

Tiếp tục hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung huấn luyện, giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, liên thông và hiện đại, hội nhập quốc tế; quy hoạch và nâng cao chất lượng hệ thống nhà trường; chủ động nghiên cứu việc tổ chức các lớp tài năng trẻ trong các nhà trường quân đội; tập trung xây dựng một số nhà trường quân đội đủ điều kiện trở thành trường trọng điểm của Quốc gia và Quân đội. Chủ động hoàn thiện cơ chế và thực hiện có hiệu quả việc bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo, thực hiện tốt việc đào tạo gắn với sử dụng, bố trí cán bộ, nhất là cán bộ trẻ… Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao trong Quân đội, đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và điều kiện phát triển của đất nước. Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, nghiệm thu đề tài “Giải pháp thu hút tài năng trẻ vào phục vụ quân đội trong tình hình mới”, qua đó, đã đưa ra những giải pháp nhằm thu hút, tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và chính sách đãi ngộ đối với nguồn nhân lực chất lượng cao một cách khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cảm ơn Thượng tướng!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá