Công ty làm ăn thua lỗ không được phát hành thêm cổ phiếu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

>> Cty thua lỗ 3 năm liên tục, cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết

Trong đó đáng chú ý là việc các công ty đang kinh doanh thua lỗ, đang có nợ quá hạn và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu, không được mua lại cổ phiếu của mình.

Thông tư cũng lưu ý các công ty cũng không được mua cổ phần của người quản lý công ty và một số người có quan hệ gia đình; người sở hữu cổ phần có hạn chế chuyển nhượng; cổ đông có cổ phần chi phối trừ trường hợp Nhà nước thực hiện bán bớt cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu để làm cổ phiếu quỹ.

Ngoài ra, việc các công ty đại chúng khi thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình để làm cổ phiếu quỹ phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với trường hợp mua lại trên 10% nhưng không quá 30% tổng số cổ phần đã phát hành. Đối với trường hợp mua lại không quá 10% tổng số cổ phần đã phát hành trong mỗi 12 tháng thì thông qua Hội đồng quản trị. Các quyết định này phải được thể hiện bằng nghị quyết.

Trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình dẫn đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt tới 25% trở lên trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty thì phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán..

Về việc thực hiện bán lại cổ phiếu quỹ chỉ được thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất, trừ trường hợp phân phối cho người lao động trong công ty hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng. Việc bán cổ phiếu phải có phương án bán cụ thể về thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá theo đúng quy định.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá