Đảng viên ngành Dầu khí hiến kế làm tốt công việc

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) xác định, toàn bộ cán bộ đảng viên phải tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn kiện của Trung ương và của Tập đoàn, coi đây là khâu quyết định để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đây vừa là yêu cầu của Trung ương trong đợt học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vừa là vận dụng sáng tạo của Đảng ủy Tập đoàn, yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tổng hợp, thống kê, phân loại, xử lý các ý kiến đóng góp, các hiến kế, trả lời cho người hiến kế, khen thưởng hiến kế có chất lượng và báo cáo Tập đoàn theo quy định.

Đảng ủy PVN yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên Tập đoàn, trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản đã được truyền đạt, cần kết hợp nghiên cứu tài liệu, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên – người lao động Dầu khí chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời vận dụng sáng tạo Nghị quyết vào quá trình sản xuất kinh doanh, công tác, lao động, học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển bền vững của Tập đoàn cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đưa Nghị quyết của Đảng thực sự vào cuộc sống, Đảng ủy Tập đoàn quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ của chốt của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Công tác học tập và quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch.”

Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo, sau hội nghị, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức.

Tập trung vào những nội dung cơ bản, mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp; giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt là các văn kiện, tài liệu và Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

6 tháng cuối năm 2016, Tập đoàn sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thử thách khốc liệt do giá dầu vẫn ở mức thấp; tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt khiến cho khó khăn sẽ chồng lên khó khăn. Đảng ủy Tập đoàn tin tưởng, toàn hệ thống sẽ phát huy truyền thống của “những người đi tìm lửa” trong suốt 55 năm qua, tinh thần ấy đã tạo nên sức mạnh giúp Tập đoàn đứng vững và phát triển.

Kế thừa truyền thống tốt đẹp ấy, mỗi đại biểu dự hội nghị với vị trí công tác của mình cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của Trung ương cũng như Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đẩy mạnh tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, quản lý đơn vị sao cho đạt được kết quả cao nhất nhưng chi phí sản xuất thấp nhất.

Với vai trò là trụ cột của nền kinh tế của đất nước, Tập đoàn sẽ tập trung nỗ lực để gia tăng sản lượng khai thác dầu khí vượt kế hoạch, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội và tăng trưởng GDP của đất nước.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá