Từ 1/7/2010:

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

TP - Thủ tướng vừa có chỉ thị tất cả các doanh nghiệp 100 phần trăm vốn nhà nước hiện có đều chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty TNHH từ ngày 1/7/2010.

Trong khi chưa sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về đất đai, khi quyết định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa phải tính giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất và mục đích kinh doanh. Đối với diện tích đất không nằm trong phương án sử dụng đất được phê duyệt thì phải trả lại nhà nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng