Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Lâm Đặc Sản Xuất Khẩu Quảng Nam

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP

Số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 0105592843 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2011 ; Cấp thay đổi lần 3 ngày 12/12/2016

Địa chỉ: Số 25 phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 04.66873314

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)

Số lượng cổ phần lưu hành: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất bản phần mềm; Buôn bán linh kiện điện tử viễn thông; Buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa phân vào đâu; Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  . . . Và một số ngành kinh doanh khác.

3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)

Tổng vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng chẵn)

Cơ cấu vốn

Trong đó:

Thành viên nước ngoài: Không có

Số lượng: Không có

Tỷ lệ nắm giữ: Không có

Thành viên trong nước:

1/ Ông Hoàng Minh Sơn – CMT Nhân dân số: 030081000086

Giá trị phần vốn góp: 55.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ: 55.00%

2/ Bà Trần Thị Mỹ Trang – CTM Nhân dân số: 013408989

Giá trị phần vốn góp: 30.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ: 30.00%

3/ Bà Hoàng Thị Thêu – CMT Nhân dân số: 145410745

Tỷ lệ: 15.00%

Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính:

Tài sản ngắn hạn: 51.431.995.715 VNĐ

Tài sản dài hạn: 67.211.854.589 VNĐ

Vốn chủ sở hữu: 60.281.759.039 VNĐ

Tổng cộng nguồn vốn: 118.643.850.304 VNĐ

Doanh thu thuần: 18.769.422.654 VNĐ

Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật.

Hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp được hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư phát triển kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm sản xuất khẩu.

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có mối liên hệ

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức: 1.951.800 cổ phiếu, tỷ lệ 65,06%

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức: Không, tỷ lệ 0% vốn điều lệ

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 1.951.800 cổ phiếu, tỷ lệ 65,06%

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức: Không, tỷ lệ 0% vốn điều lệ

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp lệ khác

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu

Thực hiện đầu tư, mở rộng sản xuất phát triển công ty. Nắm giữ lâu dài.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng