Đoàn thanh niên Agribank

Xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh doanh vì sự phát triển bền vững

“Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, thi đua lao động, sáng tạo lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp” là Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn Agribank trong năm 2017.

Xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh doanh vì sự phát triển bền vững
Đây là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm thành lập Agribank ( 26/03/1988 – 26/03/2018).  
Vì thế trong năm 2017, việc chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cũng như tập trung mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, tăng cường các giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Agribank lần thứ II, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2012 – 2017 là những mục tiêu cốt lõi của Đoàn thanh niên. 
Nhiệm vụ trọng tâm 
Phát động các phong trào thi đua trong Đoàn viên thanh niên lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2017), kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/10/2007 - 11/10/2017); đặc biệt trong lập thành tích chào mừng Agribank tròn 30 tuổi (26/03/2018). Cần tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trước, trong và sau chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Agribank, Đại hội đại biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, các hoạt động triển khai Chương trình phát triển Thanh niên Agribank giai đoạn 2017 – 2020.
Đẩy mạnh các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh doanh vì sự phát triển bền vững của Agribank, phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện xung kích đi đầu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, đảm nhiệm các việc khó tại chính đơn vị. 
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐTNK-TCKT ngày 28/02/2014 của Ban Chấp hành Đoàn Khối về đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh doanh vì sự phát triển bền vững  - ảnh 1
Xây dựng đội ngũ vừa hồng vừa chuyên.
Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Agribank đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã đạt được những kết quả thiết thực, khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Agribank và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
Năm 2017, tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong đoàn viên thanh niên; Tổ chức các diễn đàn, hội nghị đóng góp ý kiến của Đoàn viên thanh niên góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội của cấp mình; tổ chức Diễn đàn, Hội nghị góp ý văn kiện Đại hội Đoàn Agribank, Đoàn Khối và văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022.; Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/ĐTNK-TG ngày 26/01/2016 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”;Tham gia, phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Tuyên truyền kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2017), kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/10/2007 – 11/10/2017), kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017), 61 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và chào mừng kết quả Đại hội Đoàn các cấp. Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Agribank (26/3/1988 – 26/3/2018); Triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Agribank thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên; Nghị quyết số 01-NQ/ĐTNK-TG ngày 28/02/2014 của Ban Chấp hành Đoàn Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cho đoàn viên; xây dựng lớp thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp và đất nước”.
Xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh doanh vì sự phát triển bền vững  - ảnh 2
Triển khai các phong trào thi đua
Trong phong trào « Xung kích lao động sáng tạo vì sự phát triển bền vững doanh nghiệp», tiếp tục triển khai phong trào thi đua đăng ký đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể hóa phong trào “Sáng tạo trẻ” của Trung ương Đoàn và hướng dẫn số 19-HD/ĐTNK ngày 20/6/2013 về triển khai phong trào Sáng tạo trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương; tổ chức phát động và thực hiện các giải pháp về khoa học công nghệ, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình và xử lý công việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, các cấp bộ Đoàn chủ động, kịp thời phát hiện, giới thiệu các đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo và tham gia giải thưởng sáng tạo do Đoàn Khối tổ chức.
Xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh doanh vì sự phát triển bền vững  - ảnh 3
Trong phong trao « Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng» tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Thanh niên với văn hoá giao thông”. Vận động thanh niên tích cực tham gia các đội thanh niên tình nguyện, đội thanh niên xung kích, lực lượng tự vệ tại đơn vị.  Đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tình nguyện mùa Đông, tình nguyện mùa Xuân, tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi,… Tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng gắn với thực hiện an sinh xã hội tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; hỗ trợ giúp đỡ, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân, thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, miền núi, thanh niên công nhân,…. 
Trong phong trào «Xung kích tham gia xây dựng thương hiệu» phối hợp với các đơn vị chức năng, phòng, ban, đoàn thể trong Agribank tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Agribank gắn với tổ chức các hoạt động của Đoàn thanh niên nhằm khẳng định vị thế, thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp. Ngân hàng trong Khối sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau qua các hoạt động: tham  mưu, tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, tiếp tục triển khai hoạt động bán chéo sản phẩm giữa các đơn vị trong Khối.
Xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh doanh vì sự phát triển bền vững  - ảnh 4
Trong phong trào  «Xung kích tham gia xây dựng văn hóa Doanh nghiệp» tham gia tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến các quy định của Agribank về xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tham mưu, tham gia tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đoàn viên thanh niên về văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các hội thảo, nói chuyện về tác phong văn hóa doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng, củng cố mô hình Chi đoàn văn hóa doanh nghiệp, quầy/phòng giao dịch thanh niên kiểu mẫu…Tổ chức học hỏi và tham quan các mô hình “Văn hóa doanh nghiệp” trong và ngoài Khối. 
Trong phong trào Xung kích hội nhập quốc tế và phát triển nguồn nhân lực trẻ cần tăng cường giáo dục truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa trong Đoàn. Xung kích quảng bá về đất nước, doanh nghiệp Việt Nam khi đoàn viên thanh niên quan hệ công tác, giao lưu với bạn bè, đối tác làm ăn quốc tế. Tham mưu các nội dung trong chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ của Agribank; Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế của thanh niên Agribank.
Trong  Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” thì việc đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học như tổ chức các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp tục phát triển các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ tiếng anh,...các diễn đàn trực tuyến hỗ trợ đoàn viên tự trang bị phương pháp học tập, nghiên cứu, kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo. Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên tự học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích đoàn viên ra nước ngoài học tập, tiếp thu khoa học công nghệ phục vụ doanh nghiệp, đất nước. Khuyến khích đoàn viên thanh niên nghiên cứu, sáng tạo, tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng