20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới

Danh sách 20 thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới theo xếp hạng mà hãng tư vấn Interbrand vừa công bố...

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới

> Nói 'nặng xin cho' là hơi nặng

> Cấp 20 triệu mã số thuế cho người phụ thuộc 

Danh sách 20 thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới theo xếp hạng mà hãng tư vấn Interbrand vừa công bố...

20. Honda
      Giá trị thương hiệu: 18,5 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 21
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%

Giá trị thương hiệu: 18,5 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 21
Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%.

19. Amazon
      Giá trị thương hiệu: 23,6 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 20
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +27%
19. Amazon
Giá trị thương hiệu: 23,6 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 20
Thay đổi giá trị thương hiệu: +27%.
18. Oracle
      Giá trị thương hiệu: 24,1 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 18
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +9%
18. Oracle
Giá trị thương hiệu: 24,1 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 18
Thay đổi giá trị thương hiệu: +9%.
17. Louis Vuitton
      Giá trị thương hiệu: 24,9 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 17
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +6%
17. Louis Vuitton
Giá trị thương hiệu: 24,9 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 17
Thay đổi giá trị thương hiệu: +6%.
16. Gillette
      Giá trị thương hiệu: 25,1 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 16
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +1%
16. Gillette
Giá trị thương hiệu: 25,1 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 16
Thay đổi giá trị thương hiệu: +1%.
15. HP
      Giá trị thương hiệu: 25,8 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 15
      Thay đổi giá trị thương hiệu: -1%
15. HP
Giá trị thương hiệu: 25,8 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 15
Thay đổi giá trị thương hiệu: -1%.
14. Disney
      Giá trị thương hiệu: 28,1 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 13
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +3%
14. Disney
Giá trị thương hiệu: 28,1 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 13
Thay đổi giá trị thương hiệu: +3% .
13. Cisco
      Giá trị thương hiệu: 29,1 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 14
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%
13. Cisco
Giá trị thương hiệu: 29,1 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 14
Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%.
12. BMW
      Giá trị thương hiệu: 31,8 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 12
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +10%
12. BMW
Giá trị thương hiệu: 31,8 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 12
Thay đổi giá trị thương hiệu: +10% .
11. Mercedes-Benz
      Giá trị thương hiệu: 31,9 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 11
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +6%
11. Mercedes-Benz
Giá trị thương hiệu: 31,9 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 11
Thay đổi giá trị thương hiệu: +6% .
10. Toyota
      Giá trị thương hiệu: 35,3 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 10
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +17%
10. Toyota
Giá trị thương hiệu: 35,3 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 10
Thay đổi giá trị thương hiệu: +17%.
9. Intel
      Giá trị thương hiệu: 37,2 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 8
      Thay đổi giá trị thương hiệu: -5%
9. Intel
Giá trị thương hiệu: 37,2 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 8
Thay đổi giá trị thương hiệu: -5%.
8. Samsung
      Giá trị thương hiệu: 39,6 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 9
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +20%
8. Samsung
Giá trị thương hiệu: 39,6 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 9
Thay đổi giá trị thương hiệu: +20%.
7. McDonald's
      Giá trị thương hiệu: 42 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 7
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +5%
7. McDonald's
Giá trị thương hiệu: 42 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 7
Thay đổi giá trị thương hiệu: +5%.
6. GE
      Giá trị thương hiệu: 46,9 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 6
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%
6. GE
Giá trị thương hiệu: 46,9 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 6
Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%.
5. Microsoft
      Giá trị thương hiệu: 59,5 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 5
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +3%
5. Microsoft
Giá trị thương hiệu: 59,5 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 5
Thay đổi giá trị thương hiệu: +3%.
4. IBM
      Giá trị thương hiệu: 78,8 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 3
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +4%
4. IBM
Giá trị thương hiệu: 78,8 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 3
Thay đổi giá trị thương hiệu: +4% .
3. Coca-Cola
      Giá trị thương hiệu: 79,2 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 1
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +2%
3. Coca-Cola
Giá trị thương hiệu: 79,2 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 1
Thay đổi giá trị thương hiệu: +2%.
2. Google
      Giá trị thương hiệu: 93,3 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 4
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +34%
2. Google
Giá trị thương hiệu: 93,3 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 4
Thay đổi giá trị thương hiệu: +34% .
1. Apple
      Giá trị thương hiệu: 98,3 tỷ USD
      Xếp hạng năm 2012: 2
      Thay đổi giá trị thương hiệu: +28%
1. Apple
Giá trị thương hiệu: 98,3 tỷ USD Xếp hạng năm 2012: 2
Thay đổi giá trị thương hiệu: +28%.
 

Theo An Huy
Vneconomy

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng