Bản lĩnh- Đoàn kết-Đổi mới-Hành động: Chương trình hành động năm 2019 của PV GAS

Để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ PV GAS khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020; PV GAS đang tập trung tổ chức thực hiện chủ đề trong năm là “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động” – kim chỉ nam cho Chương trình hành động năm 2019.

Năm 2019 là năm thứ 4 PV GAS thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 sẽ tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty (TCT), góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vượt qua những khó khăn, thách thức, đem lại tăng trưởng, phát triển.

Nhận thức những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ 2019 và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2019, PV GAS triển khai thực hiện Chương trình hành động của TCT với mục tiêu: Phát huy tối đa và hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án; bám sát diễn biến của giá dầu thô để có các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời; cung cấp khí và sản phẩm khí cho các khách hàng tối đa trong điều kiện có thể; tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thúc đẩy tái cơ cấu toàn diện để phát triển bền vững, ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín, sức cạnh tranh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Đảng ủy PV GAS chỉ đạo và thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn Tổng Công ty; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, đề cao ý thức, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và PVN giao; Đồng thời chú trọng và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động trên các công trình khí của Tổng công ty; Củng cố và xây dựng bộ máy toàn PV GAS tinh gọn, chuyên nghiệp. PV GAS và Người đại diện PV GAS tại các đơn vị thành viên quán triệt tinh thần chung với chủ đề “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động” để chủ động xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung phát triển của PVN và PV GAS đề ra trong năm 2019.

Bản lĩnh- Đoàn kết-Đổi mới-Hành động: Chương trình hành động năm 2019 của PV GAS - ảnh 1  

Trong SXKD, PV GAS sẽ tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp; vận hành an toàn, chế biến và kinh doanh hiệu quả các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ đạo của TCT; đảm bảo an ninh, an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác vận hành, vận chuyển, xử lý khí và thực hiện bảo dưỡng sửa chữa; đẩy mạnh tìm kiếm, tồn trữ, phân phối, kinh doanh khí và sản phẩm khí, đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao, uy tín. PV GAS tiếp tục tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, mở rộng các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính và đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp; thực hiện huy động, quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, linh hoạt, đúng mục đích; chủ động cân đối các sản phẩm/nguồn hàng chính của TCT và đơn vị thành viên sản xuất/cung cấp để cùng với PVN sẵn sàng tham gia bình ổn thị trường.

Nhằm tăng cường sực mạnh doanh nghiệp, PV GAS cũng đẩy mạnh thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp; Tăng cường kỷ cương, tiếp tục cải cách hành chính, chỉ đạo quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn Tổng công ty; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ; khai thác hiệu quả các thỏa thuận hợp tác. Chính sách xã hội của TCT cũng giữ vững quan điểm tích cực hỗ trợ cộng đồng; Chủ động trong công tác truyền thông; ổn định việc làm và chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên; Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập; tích cực bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển.

Bản lĩnh- Đoàn kết-Đổi mới-Hành động: Chương trình hành động năm 2019 của PV GAS - ảnh 2  

Cùng với nỗ lực trong hoạt động SXKD, PV GAS và các đơn vị thành viên cũng tổ chức khen thưởng, động viên người lao động kịp thời; đề cao các phong trào lao động, thực hiện dân chủ và đổi mới trong quản lý doanh nghiệp.

Trong bối cảnh quyết liệt nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2019, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc TCT tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình hành động, định kỳ kiểm điểm tình hình thực hiện. Trưởng các đơn vị trực thuộc, Người đại diện/Người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của TCT căn cứ vào Chương trình hành động, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc thù riêng của từng đơn vị, hàng tháng có đánh giá kết quả thực hiện, các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị cụ thể báo cáo lãnh đạo PV GAS để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng