Chín giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công

TP - Bộ KH-ĐT vừa công bố báo cáo rà soát, xoá bỏ những rào cản đối với nâng cao hiệu quả đầu tư. Theo đó, Bộ KH-ĐT đưa ra 9 giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Chín giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công

> Phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng khi triển khai REDD+

Một là, thay đổi thể chế đầu tư công theo hướng đảm bảo tính thống nhất của chiến lược phát triển quốc gia.

Hai là, tăng cường kỷ cương trong đầu tư công. Ba là, nguồn lực kinh tế cần tập trung đầu tư vào một số ít trọng điểm, có tính đột phá và lan toả nhằm nhanh chóng đưa vào sử dụng.

Bốn là, ban hành Luật Đầu tư công và mua sắm công; xây dựng nghị định của Chính phủ về kế hoạch đầu tư trung hạn.

Năm là, tập trung vào dịch vụ công cộng của đầu tư công, giảm dần đầu tư công vào phát triển sản xuất.

Sáu là, tập trung sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bảy là, thay đổi cơ chế quản lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật vừa bảo đảm thống nhất quản lý của trung ương và tính tự chủ, sáng tạo của chính quyền địa phương trong thực hiện đầu tư nhà nước.

Tám là, tiếp tục đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước theo hướng tăng cường năng lực quản trị nhằm nâng cao năng lực tài chính và tăng cường hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Chính là, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư nhà nước thông qua việc tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, công tác kiểm toán các dự án đầu tư công.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng