DMCA.com Protection Status

Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2019

Sáng 18/12/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2019 để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan KBNN năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Toàn thể CCVC và đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ
Toàn thể CCVC và đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ
Tham dự Hội nghị, gồm có Ban lãnh đạo KBNN, Lãnh đạo các tổ chức Đảng, Đoàn thể của cơ quan KBNN và các đại biểu đại diện cho công chức, viên chức cơ quan KBNN. Ông Tạ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN chủ trì và điều hành Hội nghị.
Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2019 - ảnh 1  

Năm 2019, năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển nhanh, bền vững, gắn với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng… tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của nước ta tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, tốc độ tăng GDP năm 2019 tăng cao.

Đối với hệ thống KBNN nói chung và cơ quan KBNN nói riêng, bên cạnh việc điều hành toàn bộ hệ thống KBNN, cơ quan KBNN đã tập trung mọi nguồn lực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài hệ thống có liên quan, cùng các tổ chức Đảng, đoàn thể trong năm 2019 đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2019 - ảnh 2 Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn chủ trì và điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng Giám đốc KBNN đã trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2020 của cơ quan KBNN; bà Đỗ Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan KBNN Trung ương trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua, kết quả giám sát tình hình thực hiện cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của công chức, viên chức (CCVC) và báo cáo tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của CCVC cơ quan KBNN; ông Cao Cự Nhâm, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Cũng tại Hội nghị toàn thể CCVC và đại biểu đã được xem phim phóng sự “Kết quả hoạt động KBNN năm 2019, tạo đà tiếp nối thành công cho năm 2020”.

Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2019 - ảnh 3 Bàn chủ tọa điều hành Hội nghị
Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2019 - ảnh 4 Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám  đốc KBNN - Tạ Anh Tuấn đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả về những nỗ lực, cố gắng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của cán bộ, công chức cơ quan KBNN góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống và cơ quan KBNN trong năm 2019. Bên cạnh đó, năm 2019 hệ thống KBNN đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức khi lần đầu tiên xây dựng Báo cáo tài chính nhà nước, tuy nhiên hệ thống đã khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện, cùng với đó, triển khai cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt kết quả cao, dự kiến đến hết 2019 đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công tại cơ quan KBNN tỉnh, KBNN quận, thị xã. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao…, song song với việc tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN đã cơ bản hoàn thành xây dựng nội dung Chiến lược cho giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn xa hơn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chiến lược phát triển của ngành Tài chính; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt là trong công tác quản lý ngân quỹ, theo hướng minh bạch, chủ động, hiệu quả và an toàn; gắn giữa công tác quản lý ngân quỹ với quản lý nợ, góp phần hỗ trợ thực hiện chính sách tiền tệ của NHNN và lần đầu tiên thông qua hoạt động quản lý ngân quỹ hệ thống KBNN đã nộp vào ngân sách trung ương 5000 tỷ đồng… Bên cạnh đó, hệ thống KBNN luôn chú trọng công tác hiện đại hóa công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong công tác quản lý tài chính – NSNN năm 2019 theo đúng Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính.

Đối với nhiệm vụ năm 2020, dự báo tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với hệ thống KBNN, để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, đòi hỏi toàn thể công chức, viên chức hệ thống KBNN nói chung và đặc biệt là công chức, viên chức cơ quan KBNN nói riêng phải tập trung cao độ, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu trong việc triển khai xây dựng các đề án chính sách lớn, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Hệ thống KBNN đang bước vào những ngày làm việc cuối cùng của năm 2019. Đây là giai đoạn nước rút để hoàn thành nốt các nhiệm vụ công tác còn lại của năm, đặc biệt là các công việc liên quan đến khóa sổ quyết toán cuối năm 2019.

Thứ hai là: Các đơn vị thuộc cơ quan KBNN tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác khoá sổ, quyết toán năm 2019 đảm bảo chính xác, kịp thời và tuyệt đối an toàn.

Thứ ba là: Về xây dựng kế hoạch công tác năm 2020, từng đơn vị thuộc KBNN xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; tập trung chấn chỉnh, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, tích cực phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn cho KBNN các địa phương để toàn hệ thống KBNN hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Xây dựng các đề án, chính sách đúng tiến độ; xây dựng các đề án, chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tăng cường cải cách hành chính để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2020.

Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2019 - ảnh 5 Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn và Chủ tịch Công đoàn cơ quan KBNN Trung ương, Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Thị Huệ ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2020

Thứ tư là: Tiếp nối truyền thống giữ vững khối đại đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, quan tâm hơn nữa đến việc hướng dẫn, bồi dưỡng giúp đỡ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng cơ chế, chính sách, kỹ năng hành chính và đạo đức công vụ cho công chức, viên chức thuộc cơ quan KBNN; Tăng cường quản lý công chức, viên chức, thường xuyên nhắc nhở, quán triệt công chức, viên chức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và ý thức chấp hành nội quy của cơ quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc giữ gìn nét văn minh, văn hóa nghề Kho bạc.

Thứ năm là: Từng công chức, viên chức cơ quan KBNN chấp hành nghiêm túc quy định về giờ giấc, kỷ luật lao động; nỗ lực cố gắng, không ngừng rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách; lên kế hoạch, sắp xếp thời gian và phương pháp làm việc khoa học hợp lý; chủ động, sáng tạo, đổi mới, tích cực thực hiện chủ trương cải cách hành chính; giữ vững sự đoàn kết, tích cực phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, trong cuộc sống, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu là: Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với tổ chức Đảng và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi công vụ của công chức, viên chức. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo KBNN động viên khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với những công chức, viên chức vi phạm nội quy, quy chế cơ quan; vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2019 đã nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung: Kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2020 của cơ quan KBNN; Tổng kết phong trào thi đua, kết quả giám sát tình hình thực hiện, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của công chức, viên chức; Tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của CCVC cơ quan KBNN; Kết quả hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 và nội dung giao ước thi đua năm 2020.

Tại Hội nghị Ban Lãnh đạo KBNN kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan KBNN phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan Kho bạc Nhà nước. Cũng tại Hội nghị, KBNN công bố một số danh hiệu khen thưởng cao năm 2017 cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong công tác.

Một số hình ảnh Lãnh đạo KBNN trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc:

Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2019 - ảnh 6 Tổng Giám đốc KBNN, Tạ Anh Tuấn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện tập thể, cá nhân thuộc KBNN
Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2019 - ảnh 7 Tổng Giám đốc KBNN, Tạ Anh Tuấn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện tập thể, cá nhân thuộc KBNN
Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2019 - ảnh 8 Phó Tổng Giám đốc KBNN, Nguyễn Quang Vinh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện tập thể, cá nhân thuộc KBNN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng