Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH

TP - BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 1270/QĐ-BHXH ngày 30/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Theo đó, trong quy trình cập nhật tăng giảm thành viên hộ gia đình, bổ sung trường hợp UBND cấp xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp thì không cần lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT; chỉ nhận Danh sách biến động thành viên hộ gia đình (Mẫu số 01-BD) có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT từ Bưu điện; căn cứ thông tin quản lý, rà soát và bổ sung thông tin hộ gia đình vào Mẫu số 01-BD do Bưu điện chuyển đến...

Quyết định cũng nhấn mạnh, các quy định trước đây của BHXH Việt Nam về quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện theo quy định tại Quyết định 1270/QĐ-BHXH. Quyết định 1270/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 30/9/2019.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá