Thu nhập bình quân cán bộ EVN đạt 13,7 triệu đồng

TP - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong ba năm 2013 – 2015 của EVN được công bố mới đây cho thấy, mức lương trung bình của cán bộ công nhân viên, người lao động tại EVN năm 2015 lên tới 13,7 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2013 tổng quỹ lương EVN dành trả cho 105.630 lao động trong toàn tập đoàn là 13.683 tỷ đồng. Năm 2014, tổng quỹ lương tăng lên 15.700 tỷ đồng để chi trả cho 106.315 lao động toàn tập đoàn. Năm 2015 số lao động của EVN giảm xuống còn 104.616 người nhưng do tăng lương tối thiểu, tổng quỹ lương của EVN tăng lên mức 17.198 tỷ đồng. Tính bình quân, mức lương của người lao động EVN cũng tăng tương ứng qua các năm, lần lượt ở mức 10,8 triệu đồng; 12,3 triệu đồng và 13,7 triệu đồng.

Báo cáo của EVN cũng cho thấy, trong giai đoạn 2013 - 2015, tổng doanh thu của tập đoàn này tăng khá cao, lần lượt ở mức 187.785 tỷ đồng; 209.245 tỷ đồng và 243.509 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn lại giảm dần qua các năm với mức lợi nhuận 10.369 tỷ đồng; 5.352 tỷ đồng và 4.595 tỷ đồng. Tổng tiền EVN đã nộp vào ngân sách trong ba năm nói trên vào khoảng 15.000 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá