Vốn tối thiểu niêm yết chứng khoán tăng gấp 10 lần ?

Để niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán, doanh nghiệp có thể cần phải có ít nhất 50 tỉ đồng vốn, thay vì mức 5 tỉ đồng hiện nay.

Luật Chứng khoán sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2007

Đây là một điểm mới được đưa ra trong Dự thảo nghị định thi hành một số điều của Luật chứng khoán, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trưng cầu ý kiến.

Cụ thể, Điều 11 trong dự thảo đưa ra điều kiện niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán là “công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 50 tỉ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán”.

Nếu được thông qua, mức quy định mới này sẽ cao gấp 10 lần mức quy định hiện hành.

Theo Nghị định số 144/2003/NĐ-CP, điều kiện vốn tối thiểu để niêm yết cổ phiếu là từ 5 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty muốn niêm yết còn phải đáp ứng các điều kiện khác như hoạt động kinh doanh trong 2 năm liền trước phải có lãi; cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải cam kết nắm giữ 50% số cổ phiếu sở hữu trong vòng 3 năm sau khi niêm yết; có tối thiểu 20% vốn cổ phần của công ty do ít nhất 50 cổ đông ngoài nắm giữ (công ty có vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ này tối thiểu là 15% vốn cổ phần).

Với dự thảo quy định mới trên, các điều kiện đi kèm để niêm yết cổ phiếu là hoạt động kinh doanh 2 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi và không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán trong vòng 1 năm sau khi chuyển đổi, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi và không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết.

Ngoài ra doanh nghiệp đó không có các khoản nợ chưa được dự phòng; phải công khai mọi khoản nợ với thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, cổ đông lớn và những người có liên quan; tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp nắm giữ.

Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.

Theo dự thảo trên, mức vốn điều lệ tối thiểu 50 tỉ đồng cũng được áp dụng đối với điều kiện niêm yết trái phiếu.

Với các chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán hoặc cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán, để niêm yết cũng cần phải là quỹ đóng có tổng giá trị chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán (theo mệnh giá) phát hành từ 50 tỉ đồng Việt Nam trở lên hoặc công ty đầu tư chứng khoán có vốn điều lệ từ 50 tỉ đồng Việt Nam trở lên.

Dự thảo này đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện, dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm nay, trước khi Luật Chứng khoán bắt đầu có hiệu lực (từ 1/1/2007).

Theo Thời báo Kinh tế

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá