Hà Nội đã tinh giản biên chế gần 150 trưởng, phó phòng

TPO - Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế-HĐND thành phố Hà Nội cho biết, toàn thành phố đã giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng, 151 biên chế, 704 hợp đồng có chỉ tiêu.

Ban Pháp chế -HĐND thành phố Hà Nội công bố sau giám sát thực hiện nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội.

Theo đánh giá của Ban Pháp chế-HĐND thành phố Hà Nội, các đơn vị hành chính, sự nghiệp của thành phố đã khẩn trương thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ.

Cụ thể, đến hết tháng 8-2016, Ban Pháp chế-HĐND thành phố Hà Nội cho biết toàn thành phố đã sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức với 22 sở, trong đó đã giảm được 46 phòng, ban tại 22 sở.

Tương tự, sau sắp xếp đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, đã giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị so với trước sắp xếp.

Cũng theo kết quả giám sát của Ban Pháp chế-HĐND thành phố, việc triển khai đề án tinh giản biên chế đã được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

“Đến hết tháng 8-2016, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đều đã xây dựng xong đề án tinh giản biên chế. Thành phố đã thực hiện tinh giản được 3 đợt và đảm bảo chế độ đúng theo quy định. Cụ thể, toàn thành phố đã giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng, 151 biên chế, 704 hợp đồng có chỉ tiêu”-báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế-HĐND thành phố Hà Nội nêu.

Tuy nhiên, cũng thông qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ, “việc bố trí, quản lý, sử dụng biên chế ở một số đơn vị còn chưa hợp lý, còn tình trạng sử dụng biên chế công chức thấp hơn chỉ tiêu được giao nhưng vẫn ký hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt số được giao theo nghị quyết của HĐND thành phố”. Cụ thể, Sở Ngoại vụ Hà Nội đã tự ký 7 hợp đồng, huyện Thanh Oai tự ký 12 hợp đồng, quận Long Biên ký 27 hợp đồng.

Chưa hết, Ban Pháp chế-HĐND thành phố Hà Nội cũng cho rằng trong bố trí, quản lý, sử dụng biên chế ở một số đơn vị thực hiện còn tăng so với chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, Ban Pháp chế-HĐND thành phố Hà Nội dẫn chứng “huyện Chương Mỹ tăng 19 chỉ tiêu hợp đồng, huyện Mỹ Đức tăng 46 chỉ tiêu lao động định mức”

Về nguyên nhân, tồn tại, theo Ban Pháp chế-HĐND thành phố Hà Nội, sau giám sát, tình trạng viên chức đang thực hiện nhiệm vụ của công chức hay hợp đồng lao động vẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở một số đơn vị tồn tại đã lâu vẫn chưa được thành phố chủ động khắc phục, để kéo dài mặc dù vấn đề này đã được HĐND thành phố giám sát và có kiến nghị.

Kết thúc giám sát, Ban Pháp chế-HĐND thành phố Hà Nội kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các đơn vị Y tế theo hướng: sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số kế hoạch hoá gia đình thành 1 đơn vị. 

Ngoài ra, Ban Pháp chế-HĐND thành phố Hà Nội cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội có lộ trình giải quyết dứt điểm tồn tại cụ về việc viên chức thực hiện nhiệm vụ của công chức, lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số đơn vị hành chính và nghiêm cấm các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập của thành phố tự ký hợp đồng lao động, sử dụng nguồn ngân sách khoán chi thường xuyên để chi trả lương vi phạm các quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng