Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trung hạn

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1337/UBND-KHĐT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2019-2020 và kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2019, năm 2020: Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được UBND Thành phố chỉ đạo tại văn bản số 840/UBND-KH&ĐT ngày 04-3-2019.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03-8-2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đã được UBND Thành phố chỉ đạo tại văn bản số 4689/UBND-KHĐT ngày 25-9-2017, đảm bảo phù hợp việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Về thực hiện kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sang năm 2019: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND Thành phố theo quy định, hoàn thành trước ngày 10-4-2019.

Về tiếp tục đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư nghiên cứu, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25-4-2017; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng hoặc khi có yêu cầu, gửi báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, việc giải quyết thủ tục đầu tư và những nội dung liên quan về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Theo Pháp luật xã hội

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng