Hà Nội giảm 189 phòng, ban, đơn vị sự nghiệp

TPO - Đến nay Hà Nội đã giảm 59 phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban. Đồng thời cũng đã tinh giản 159 cán bộ, công chức, viên chức…

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, sau khoảng 3 tháng khối các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố và quận, huyện, thị xã đã hoàn thành công tác rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thành phố. 

Cụ thể, sau sắp xếp khối các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố đã giảm 13 đầu mối phòng, ban (13,8%); giảm 9 đơn vị sự nghiệp (34,6%); giảm 13 cán bộ cấp trưởng phòng, ban; giảm 27 cán bộ cấp phó phòng, ban và tương đương. Các sở, ngành và tương đương giảm 46 phòng - ban (22,5%), giảm 26 trưởng phòng, giảm 116 phó trưởng phòng. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở giảm từ 401 xuống còn 280 đơn vị (giảm 121 đơn vị, tương đương 30,2%).

Đến nay toàn thành phố đã giảm 59 phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban. Thành phố cũng đã tinh giản 159 cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đều hoạt động hiệu quả; chất lượng, khối lượng công việc được cải thiện; phát huy được trình độ, ý thức trách nhiệm của đông đảo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội thành phố. Đồng thời chỉ đạo triển khai sắp xếp, tổ chức lại các ban quản lý đầu tư xây dựng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã theo Nghị định số 37/2014 của Chính phủ và hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện; Rà soát, sắp xếp tổng thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố….

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng