DMCA.com Protection Status

Hà Nội kiểm tra, giám sát việc mua sắm tài sản công thế nào?

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn truyền đạt chỉ đạo về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Tài chính tổng hợp đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo tháng làm cơ sở tổ chức thực hiện mua sắm tập trung thành nhiều đợt trong năm. Trường hợp số lượng, giá trị đăng ký của tháng ít thì tổng hợp chung vào đợt mua sắm tập trung các tháng tiếp theo.

Cùng với đó, nghiên cứu những mô hình, phương thức triển khai ký hợp đồng mua sắm tài sản điển hình của một số đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung để hướng dẫn áp dụng trên phạm vi toàn thành phố.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thỏa thuận khung; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.

Thành phố yêu cầu đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung, các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản hoặc đơn vị được giao dự toán mua sắm tài sản thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố về công tác mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, bàn giao, tiếp nhận, sử dụng tài sản, chế độ bảo hành, bảo trì và quá trình đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng tài sản.

UBND thành phố cũng yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức ứng dụng phần mềm tin học trong quá trình đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung để công tác tổng hợp được kịp thời, chính xác, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về mua sắm tập trung phục vụ công tác quản lý theo quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đầu tư

Mới - Nóng