Hà Nội lập tổ công tác giúp việc giải quyết khiếu nại tố cáo

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng là Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn An Huy là Tổ phó Thường trực.

Theo đó, tổ công tác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo đang thuộc thậm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, làm rõ những khó khăn, vướng mắc về phảp luật, thực tiễn (nếu có), báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp, quyết định ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, rà soát, tổng hợp các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND thành phố đã có hiệu lực thi hành nhưng đến nay chậm được thực hiện; phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và biện pháp chỉ đạo xử lý, tháo gỡ để thực hiện dứt điểm, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp, quyết định biện pháp tổ chức thực hiện.

Rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo mà Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc sở, ngành chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật (chậm ban hành quyết định, kết luận giải quyết, văn bản trả lời công dân và chậm tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật), gây phát sinh khiếu kiện vượt cấp lên trung ương, thành phố.

Trên cơ sở đó, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, chấn chỉnh Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Giám đốc các sở, ngành xử lý, giải quyết, khắc phục theo quy định.

Cùng với đó, phối hợp, xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan để rà soát các vụ việc tồn đọng, hướng xử lý giải quyết dứt điểm; báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá