Hà Nội yêu cầu hạn chế khiếu kiện đông người trước đại hội Đảng

TPO - Thành phố Hà Nội đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế vụ việc công dân khiếu kiện tập trung đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở trung ương và thành phố, nhất là trong thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp của thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành của thành phố tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Kế hoạch nhằm kịp thời xử lý tình huống các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định pháp luật; hạn chế vụ việc công dân khiếu kiện tập trung đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở trung ương và thành phố, nhất là trong thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp của thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Theo kế hoạch, trọng tâm công tác là tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên rà soát, kiện toàn cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; gắn công tác tiếp công dân, xử lý đơn với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Thành phố cũng yêu cầu các cấp duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; chủ động giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định; tăng cường đôn đốc, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên chuyển đến.

 Các đơn vị, địa phương cũng cần tăng cường quản lý nhà nước, nắm chắc tình hình và báo cáo kịp thời những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở có khả năng khiếu kiện đông người, vượt cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng