Đấu tranh loại bỏ cán bộ tham nhũng, hư hỏng

Đấu tranh loại bỏ cán bộ tham nhũng, hư hỏng

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện "chạy chức, chạy quyền"…

Khám phá