Đề xuất mô hình bảo hiểm cho cây cà phê

Đề xuất mô hình bảo hiểm cho cây cà phê

TP - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn vừa phối hợp tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Đề xuất mô hình bảo hiểm nông nghiệp cho cây cà phê. Hội thảo nhằm tăng cường năng lực về quản lý rủi ro trong nông nghiệp cho cây cà phê thông qua bảo hiểm nông nghiệp, góp phần vào sự phát triển của bảo hiểm nông nghiệp có sự liên kết công, tư tại Việt Nam.