[ĐỒ HỌA] Những mốc quan trọng trong chiến thắng phát xít Đức

[ĐỒ HỌA] Những mốc quan trọng trong chiến thắng phát xít Đức

TPO - Ngày 9/5/1945, Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh đã đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai, chấm dứt cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Đồ họa dưới đây cho thấy các mốc quan trọng chiến thắng lịch sử này.

Khám phá