Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 chưa sát thực tế

Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 chưa sát thực tế

TPO - Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 có một số mục tiêu đặt ra quá cao so với khả năng thực hiện, chưa phù hợp với xuất phát điểm về năng lực ngoại ngữ của người dạy và người học, do đó, cần phải xây dựng chuẩn đầu ra tương ứng và phải có lộ trình để sinh viên đạt được.

Khám phá