Chương trình đổi mới sản phẩm Galaxy Note 7

Chương trình đổi mới sản phẩm Galaxy Note 7

TP - Từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/12/2016, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “Samsung”) sẽ thực hiện chương trình đổi mới sản phẩm Samsung Galaxy Note 7 tại các Trung tâm chăm sóc khách hàng của Samsung trên toàn quốc cho tất cả các khách hàng mua Galaxy Note7 từ ngày 19/08/2016 đến ngày 07/09/2016.

Khám phá