Tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp

Tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp

Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó, việc phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả cao; bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước luôn là vấn đề xuyên suốt trong hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đâu là giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng vụ pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khám phá