Trung tâm tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư

Trung tâm tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư

TP - Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 3066/QÐ-UBND ngày 10/07/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngày 03/10/2011, Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 160/QÐ-SKHÐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư.

Không thêm nợ xây dựng cơ bản từ 2015

Không thêm nợ xây dựng cơ bản từ 2015

TP - Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị 23 về Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Chính phủ đặt mục tiêu từ năm 2015, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản (nếu bộ, ngành, địa phương nào để phát sinh sẽ xử lý theo Luật Đầu tư công). Trong kế hoạch bố trí vốn cho giai đoạn 2016-2020, phấn đấu thanh toán cơ bản các khoản nợ đọng xây dựng đến hết ngày 31/12/2014.