Người tố cáo tham nhũng: Được thưởng tối đa 3.000 lần mức lương cơ bản

Người tố cáo tham nhũng: Được thưởng tối đa 3.000 lần mức lương cơ bản

TP - Cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì được xét thưởng vượt mức, nhưng không vượt quá 10% số tiền, giá trị tài sản đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở.

Khám phá