Ký giao ước thi đua Khối mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội

Ký giao ước thi đua Khối mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội

TP - Ngày 12/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2014 của Khối thi đua MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội với trọng tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Khám phá