Trung Quốc: Lần đầu đưa văn minh sinh thái vào Điều lệ Đảng

TPO - Trong dự luật sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua tại Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng văn minh sinh thái lần đầu tiên được đưa vào Điều lệ Đảng.

Trung Quốc: Lần đầu đưa văn minh sinh thái vào Điều lệ Đảng

Đại biểu tham dự đại hội
Đại biểu tham dự đại hội.

Ngày 14 -11, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 bế mạc tại Bắc Kinh. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 18 lần sửa đổi Điều lệ Đảng-cương lĩnh cầm quyền của mình, xác nhận Phát triển quan khoa học cùng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình và "Ba đại diện" là tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cốt lõi của quan niệm phát triển khoa học là lấy con người làm gốc. Đứng trước yêu cầu lợi ích chủ thể xã hội đa nguyên, là đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng nâng quan niệm phát triển khoa học lên thành tư tưởng chỉ đạo của Đảng, điều này không những là thành quả sáng tạo lý luận quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà còn thể hiện ở việc đã triển khai chiến lược quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lúc lãnh đạo nhân dân tiến tới hoàn thành xây dựng xã hội khá giả, là sự đáp lại trang nghiêm đối với sự ngưỡng vọng của nhân dân đối với cuộc sống tốt đẹp.

Trong dự luật sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua tại Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng văn minh sinh thái lần đầu tiên được đưa vào Điều lệ Đảng và được trình bày, chỉ rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ "kiên trì đi con đường phát triển văn minh phát triển sản xuất, cuộc sống khá giả, sinh thái tốt đẹp." Xây dựng văn minh sinh thái sẽ hội nhập vào các mặt và toàn bộ quá trình xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hoá, xây dựng xã hội. Đây chính là để quán triệt thực hiện quan niệm phát triển khoa học .

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng