DMCA.com Protection Status

Kỳ vọng của dân

TP - Ngày mai, thứ Hai 25/1, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng khai mạc. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, của đất nước, của toàn dân.

Kỳ vọng của dân

Đặt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực về mọi mặt đang có những biến động nhanh, phức tạp cùng những nguy cơ khó lường hiện nay, những quyết sách, đường hướng vạch ra từ Đại hội Đảng lần này sẽ đóng vai trò quyết định tương lai đi tới của dân tộc trong giai đoạn tiếp theo.

Trong đó, vấn đề đặc biệt hệ trọng, “then chốt của then chốt” như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là công tác cán bộ nói chung, và việc xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương là hạt nhân lãnh đạo chính trị và trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tại Đại hội Đảng lần này. Đó thực sự phải là một tập thể đoàn kết thống nhất, trong sạch, vững mạnh, có tầm nhìn chiến lược và tư duy đổi mới, tiêu biểu cho toàn Đảng về trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật, tính gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thực sự, công tác cán bộ đã “nóng” từ nhiều năm qua, với hàng loạt lãnh đạo chủ chốt nhiều địa phương, là Ủy viên Trung ương, kể cả một vài Ủy viên Bộ Chính trị đã bị kỷ luật, hoặc xử lý theo pháp luật. Xét cho cùng, việc một bộ phận cán bộ lãnh đạo cấp cao sai phạm cũng không ra ngoài quy luật chung của thời đại kinh tế thị trường, với bất kỳ thể chế nào. Tuy nhiên, với thể chế chính trị một đảng duy nhất lãnh đạo, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình, thì sai phạm của bộ phận không nhỏ những cán bộ lãnh đạo như vậy chính là sự đe dọa trực tiếp sự tồn vong của Đảng và tiến trình phát triển của đất nước. Bởi hơn ở đâu hết, với Việt Nam, quyền lực và niềm tin của nhân dân luôn gửi gắm thông qua khả năng, trách nhiệm, uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Đặc biệt, nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng được xây dựng đúng vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Như nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là một thế hệ sinh ra, lớn lên trong hòa bình có trình độ chuyên môn được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều quốc gia có thể chế chính trị khác nhau, sẽ đứng ra gánh vác trọng trách của đất nước trên nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau.

Do vậy, không chỉ tài năng, trí tuệ, mà sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định với Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của nhà nước và lợi ích quốc gia-dân tộc, cùng với phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân của thế hệ lãnh đạo mới là điều phải được đặt lên hàng đầu.

Đồng thời, người dân cũng trông đợi vào sự tăng cường kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ, và quan trọng là đẩy mạnh rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khắc phục, chặn đứng không để xảy ra tiêu cực, vi phạm đối với những người được Đảng và nhân dân giao phó quyền lực quản lý điều hành bộ máy nhà nước.

Đó chính là sự đáp ứng nguyện vọng lớn nhất của nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.

Kỳ vọng vào những người thực sự xứng đáng với niềm tin của dân được lựa chọn và giao phó trọng trách trong kỳ Đại hội này. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng