Lập hồ sơ di sản văn hóa cho quan họ Bắc Ninh

Bộ Văn hóa - Thông tin vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ "Văn hóa Quan họ Bắc Ninh" đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

Chúng ta cũng đang chuẩn bị xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới đối với sử thi Tây Nguyên, múa rối nước và ca trù.

Hiện nay, Việt Nam đã có 2 di sản văn hóa được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại là nhã nhạc Cung đình Huế và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng