7000 lượt xe né trạm BOT, rầm rập cày nát đê sông Đuống

Video
Mỗi ngày có đến 7000 lượt xe lưu thông trên tuyến đê tả sông Đuống đoạn qua huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để né trạm BOT quốc lộ 38.