80 hộ dân trắng tay khi 1.500 tấn cá chết trên sông La Ngà

Video
Số lượng cá bè chết trên sông La Ngà (Đồng Nai) đã tăng lên hơn 1.500 tấn, với nguyên nhân cho là do biến động môi trường.