Bên trong đền thiêng có 25.000 con chuột

Video
Karni Mata có vẻ ngoài như bao ngôi đền khác, nhưng bên trong thờ không phải một, hai vị thần mà là hàng chục nghìn con chuột.