Bướm đêm tiến hóa để trở thành bản sao của chim ruồi

Video
Bướm ruồi đuôi xù đã trải qua quá trình tiến hóa để thích nghi với điều kiện môi trường sống giống với chim ruồi.