Cá sấu đoạt mạng linh dương đầu bò đang sang sông

Video
Cá sấu quan sát đàn linh dương đầu bò, di chuyển theo chúng và chớp thời cơ tấn công con mồi.
Xem thêm